A31c - Návěstní deska(80 m)

A31c - Návěstní deska(80 m)

Dopravní značka „Návěstní deska (80 m)“ předem upozorňuje na železniční přejezd.

Je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 160 m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A 29 nebo značka č. A 30 nad značkou č. A 31c. Je-li tato vzdálenost kratší než 80 m, užívá se značky č. A 31c, nad kterou je značka č. A 29 nebo značka č. A 30 s dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“ (č. E 3a) udávající vzdálenost k přejezdu. Je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30 m, je značka pro oba přejezdy společná; jde-li o železniční přejezdy bez závor, je pod značkou č. A 30 umístěna dodatková tabulka „Počet“ (č. E 1) s nápisem „2x“.

Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky „Směrová šipka“ (č. E 7b) umístěné nad značkou č. A 31c; nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci, a je-li jeho vzdálenost od křižovatky menší než 80 m, užívá se i zde dodatkové tabulky „Vzdálenost“(č. E 3a) udávající vzdálenost k přejezdu.

K vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ (č. E 10), která se umísťuje nad značkou č. A 31c.

Značka se neužívá před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5); šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky.

Výstražné dopravní značky