IP11d - Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11d - Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

Dopravní značka „Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)“ (č. IP 11d) označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání kolmo nebo šikmo na chodníku.

Symbol ve spodní části značky, který může být obrácen, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Tento symbol může být vyznačen i na dodatkové tabulce.

Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem uvedeným na značce nebo na dodatkové tabulce.

Na tomto místě nesmí zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

Tato dopravní značka neukončuje platnost dopravních značek „Zákaz zastavení“ (č. B 28) „Zákaz stání“ (č. B 29).

Informativní provozní dopravní značky